گارانتی منقضی شده

سریال ساعت:
DMSELSP25914
تاریخ شروع گارانتی:
۱۳۹۸/۱۰/۲۹
تاریخ پایان گارانتی:
۱۴۰۰/۱۰/۲۹
سریال ساعت:
DMSELSP28485
تاریخ شروع گارانتی:
۱۴۰۰/۰۴/۲۸
تاریخ پایان گارانتی:
۱۴۰۲/۰۴/۲۸
سریال ساعت:
DMSELSA4015
تاریخ شروع گارانتی:
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
تاریخ پایان گارانتی:
۱۴۰۲/۰۵/۰۳
سریال ساعت:
DMSELSC72773
تاریخ شروع گارانتی:
۱۴۰۰/۰۸/۰۹
تاریخ پایان گارانتی:
۱۴۰۲/۰۸/۰۹